Gündem:
SANA SÖYLÜYORUM AKP'li KARDEŞİM, KÜRT KARDEŞİM!

SANA SÖYLÜYORUM AKP'li KARDEŞİM, KÜRT KARDEŞİM!

İşte Usta Gazeteci, Araştırmacı ve Yazar 
Soner Yalçın'ın, ODA TV ve Sözcü Gazetesinde yayımlanan 'Yüzleşelim...' başlıklı çarpıcı yazısı;

Yüzleşelim...

Teş­hi­si
 doğ­ru ko­ya­lım:

Tür­ki­ye­’de ak­lı tü­müy­le yok et­me­ye yö­ne­lik bir iç sa­vaş var.
Bu sa­va­şın bir cep­he­sin­de PKK var.
Pe­ki…
PKK ne­den ço­cuk­la­rı­mı­zı öl­dü­rü­yor; bu­na ya­nı­tı olan var mı?
Öy­le ya…
Kürt­çe mi ya­sak?
Kürt­çe öğ­re­ten özel okul, ens­ti­tü aç­mak mı ya­sak? x, w, q harf­le­ri­ni kul­lan­mak mı yasak?
Kürt­çe ga­ze­te, der­gi, ki­tap çı­kar­mak mı ya­sak?
Kürt­çe tv, rad­yo mu ya­sak?
Kür­t’­ün par­ti kur­ma­sı mı ya­sak? Kürt­çe pro­pa­gan­da yap­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün be­le­di­ye baş­ka­nı, mil­let­ve­ki­li, ba­kan, baş­ba­kan, cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün kay­ma­kam, va­li ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün as­ker, su­bay ol­ma­sı mı ya­sak? Kür­t’­ün Meh­met­çik ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün me­mur ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün şar­kı­cı-ar­tist-fut­bol­cu ol­ma­sı mı ya­sak?
Kür­t’­ün ye­rel kı­ya­fe­ti­ni giy­me­si mi ya­sak?
Kürt­çe tür­kü mü ya­sak?
Kürt­çe film mi, ti­yat­ro mu ya­sak? Şi­ir mi ya­sak?
Kür­t’­e şir­ket kur­mak, hol­ding sa­hi­bi ol­mak mı ya­sak? Tür­ki­ye­’nin en zen­gin 100 ki­şi­si ara­sı­na gir­me­si mi ya­sak?
Kür­t’­e ül­ke­nin bel­li bö­lü­mün­de ya­şa­mak mı ya­sak?
Kür­t’­e se­ya­hat öz­gür­lü­ğü mü ya­sak? 5 yıl­dız­lı otel­ler mi ya­sak?
Kür­t’­e Ka­be­’ye git­mek mi ya­sak?
Kür­t’­e ana­ya­sa halk­lar mı ya­sak?
Tür­ki­ye­’de Tür­k’­e ne ser­best de Kür­t’­e ya­sak!
Bu ka­dar kan, ana dil­de eği­tim için mi akı­yor?
Ço­cuk ol­ma­yı­nız…
Bu ta­şe­ron te­rö­rün tek ama­cı var:
Tür­ki­ye­’yi böl­mek!..
Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?

Bi­ri­nin tek is­te­ği var

BİRİ…
400 mil­let­ve­ki­li is­ti­yor.
Bu­nu ne yap­mak için ta­lep edi­yor?
13 yıl­da ne ya­pa­ma­dı ki, 400 mil­let­ve­ki­li alın­ca ya­pa­cak?
Öy­le ya…
TBMM’­yi de­kor ha­li­ne ge­tir­di.
Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu emir eri yap­tı.
Çı­kart­tır­dı­ğı tor­ba ya­sa­lar­la is­te­di­ği­ni yap­tı!
Si­ya­sal Par­ti­ler Ya­sa­sı­’nı de­ğiş­tir­di.
Te­rör ya­sa­la­rı­nı de­ğiş­tir­di.
Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’nı 13 yıl­da 164 kez de­ğiş­tir­di! İs­te­di­ği iha­le­yi is­te­di­ği “ha­vuz­cu­su­na­” ver­di.
Ada­le­te olan inan­cı yok et­ti. Ana­ya­sa­’yı kaç kez ih­lal et­ti.
Mil­li Eği­tim sis­te­mi­ni 14 kez de­ğiş­tir­di!
Ba­şör­tü­sünü il­ko­kul­la­ra, dev­let da­ire­le­ri­ne, du­ruş­ma oda­la­rı­na sok­tu.
Su­ri­ye, Irak, Mı­sır, İs­ra­il gi­bi ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri bi­tir­di.
Kon­so­lo­su­mu­zu, bü­yü­kel­çi­mi­zi ge­ri çek­me­di­ği ül­ke kal­ma­dı.
İs­te­di­ği açı­lı­mı yap­tı.
Et­ki­siz­le­şen PKK’­yı di­rilt­ti. Yet­mez­miş gi­bi ba­şı­mı­za IŞİD be­la­sı sar­dı.
Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu­’nu pa­si­fi­ze et­ti.
Kum­pas or­tak­lı­ğıy­la TSK’­yı çö­kert­ti.
Mer­kez Ban­ka­sı­’n­dan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­’na; TRT’­den RTÜ­K’­e tüm özerk ku­rum­la­rı felç et­ti.
Mil­li bay­ram­la­rı­mı­zı, an­dı­mı­zı ve dev­let ku­rum­la­rı adın­da­ki Tür­k’­ü kal­dır­dı.
Dev­le­tin va­li­si­ni, em­ni­yet mü­dü­rü­nü par­ti­li yap­tı.
Ha­vuz med­ya­sı kur­du; “A­lo Fa­ti­h” dö­ne­mi­ni baş­lat­tı.
Kı­zı­nı ken­di­ne da­nış­man yap­tı.
Köy­lü­ye “a­na­nı da al gi­t” de­di.
301 ma­den­ci­nin kat­le­dil­me­si­ni “bu işin fıt­ra­tın­da va­r” di­ye de­ğer­len­dir­di.
Ge­zi­’de gen­ce­cik ço­cuk­la­rın ölü­mü­ne se­be­bi­yet ver­di.
Ber­ki­n’­in an­ne­si­ni yu­ha­lat­tı.
Ağaç­lar kes­tir­di. Hey­kel­ler yık­tır­dı.
Ma­aş­la­rı, üc­ret­le­ri kü­çült­tü. Ta­rı­mı, üre­ti­mi yok et­ti; ül­ke­yi ne­oli­be­ral “ku­mar­ha­ne eko­no­mi­si­ne­” tes­lim et­ti.
Dış ve iç borç­lan­ma­da re­kor­lar kır­dı.
Dev­le­tin ör­tü­lü öde­ne­ği­ni ken­di pa­ra­sı gi­bi kul­lan­dı.
De­niz Fe­ne­ri, 17/25 Ara­lık gi­bi yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ni ka­pat­tır­dı.
İs­te­di­ği dev­let ma­lı­nı sat­tı.
Sa­ray­lar yap­tır­dı. Özel uçak­lar al­dı. Ken­di ma­lı gi­bi zırh­lı Mer­ce­des­ler he­di­ye et­ti.
Uzat­ma­ya­yım…
Bi­ri…
400 mil­let­ve­ki­li­ni ne­den is­ti­yor?
Evet…
13 yıl­da ne yap­mak is­te­di ya­pa­ma­dı da şim­di 400 mil­let­ve­ki­liy­le onu ya­pa­cak?
Tek bir is­te­ği var:
Re­ji­mi de­ğiş­tir­mek!
Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­ti­’ni yok et­mek! Baş­ka açık­la­ma­sı var mı?

Ya sen kar­de­şim

13 yıl­dır Tür­ki­ye­’yi yö­nel­ten bi­ri­nin ne is­te­di­ği bel­li…
Ül­ke­yi kan gö­lü­ne çe­vi­ren te­rör ör­gü­tü­nün ne is­te­di­ği açık…
Pe­ki…
Sen ne is­ti­yor­sun ca­nım kar­de­şim?
Evet sa­na söy­lü­yo­rum AK­P’­li kar­de­şim!
Evet sa­na söy­lü­yo­rum Kürt kar­de­şim!
Sen ne is­ti­yor­sun?
Bu ger­gin­lik…
Bu bo­ğaz­laş­ma…
Bu bö­lün­me sür­sün mü is­ti­yor­sun?
Söy­le… Sen ne is­ti­yor­sun?
Bak! Doğ­ru­ya doğ­ru di­ye­lim ön­ce.
Bü­yük şa­iri­mi­zin de­di­ği gi­bi…
“Ve bu dün­ya­da, bu zu­lüm se­nin sa­yen­de.
Ve aç­sak, yor­gun­sak, al­kan için­dey­sek eğer ve hâ­lâ şa­ra­bı­mı­zı ver­mek için üzüm gi­bi ezi­li­yor­sak ka­ba­hat se­nin, -de­me­ğe de di­lim var­mı­yor ama-ka­ba­ha­tın ço­ğu se­nin, ca­nım kar­de­şim!”
Şa­ir hak­sız mı?
Evet ca­nım kar­de­şim…
Ka­ba­ha­ti­miz­le yüz­leş­mek zo­run­da­yız.
Dü­n’­de ka­la­lım de­mi­yo­rum; he­pi­miz ni­ce ha­ta­lar yap­tık.
Ama ar­tık…
Ül­ke uçu­ru­mun ke­na­rı­na gel­di.
Do­ğu­’da Ba­tı­’da in­san­la­rı­mız bir­bi­ri­nin bo­ğa­zı­na sa­rıl­ma­ya baş­la­dı.
Bu­nun so­nu inan çok kö­tü ola­cak; akan kan he­pi­mi­zi bo­ğa­cak.
“A­teş bi­zim evi sar­ma­z” de­me, ya­nı­lır­sın!
Ölü­mün her evin ka­pı­sın­da ol­du­ğu­nu gör­mü­yor mu­sun?
O hal­de… “Ye­ter ar­tı­k” de­me vak­ti gel­me­di mi?
Sa­na söy­lü­yo­rum AK­P’­li kar­de­şim…
Sa­na söy­lü­yo­rum Kürt kar­de­şim…
“Ben ne ya­pa­bi­li­ri­m” de­me.
“Be­nim gü­cüm ne ki­” de­me.
“Yol gös­te­r” de­me.
Sil­ke­len ar­tık. Gü­cü­nü gös­ter.
Çı­kar şu se­si­ni. Ba­ğır ba­ğı­ra bil­di­ğin ka­dar.
Ses­siz kal­mak bu kan­dan bes­le­nen iğ­renç si­ya­se­ti onay­la­mak­tır.
Ço­cuk­la­rı­na na­sıl bir ül­ke bı­ra­ka­cak­sın bir dü­şün.
Ha­di…
Şu kan­lı oyu­nu boz ar­tık…
Soner Yalçın
SÖZCÜ GazetesiHaber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
sanane 3 yıl önce

dinsiz imansız yazar gene taraflı yazmışsın. sanane başörtüsünden sizlerin yüzünden bu ülke böyle. inadına akp'ye oy vereceğiz. sizlerden kurtulcaz gözümüzü açtık merak etmeyin koyun olan beyinsiz olan sizlersiniz

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

EMNİYETTE TAZE KAN
Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek...

Haberi Oku