Gündem:
DEDEDEN TORUNA HIZLI BİR TRUMP TURU
DEDEDEN TORUNA HIZLI BİR TRUMP TURU

İşte Usta Gazeteci, Araştırmacı ve Yazar Soner Yalçın'ın ODA TV'de yayımlanan ve Donald Trump'ı dedesinden torununa her yönüyle anlatan o ilgi çekici yazısı;

Kadın satıcısının torunu ABD Başkanı oldu

ABD seçimleri bitti, Donald Trump başkan seçildi. Peki kimdi bu adam? Babası yaptığı daireleri siyahlara satmayan ırkçı Ku-Klux Klan üyesiydi. Kızı Yahudi dinine geçti. Donald Trump nasıl zengin oldu? Siyasete nasıl girdi? Özel hayatının bilinmeyenleri ne?..

Ai­le­si Al­man kö­ken­li…

De­de­si Fri­ed­rich 1869'da Al­manya'da doğ­du, 16 ya­şın­da 1885'te AB­D'­ye gel­di. Ber­be­r'­di. An­cak… 16 Ni­san 1896'da ha­ya­tı de­ğiş­ti. Ka­na­da Klon­di­ke böl­ge­sin­de al­tın bu­lun­muş­tu. Zen­gin ol­ma ha­ya­liy­le al­tı­na hü­cum eden göç­men­ler ara­sın­da o da var­dı.

Fa­kat… Al­tın çı­kar­mak­la uğ­raş­ma­dı; al­tın ara­yı­cı­la­rı­na yer bu­lup, yi­ye­cek-içe­cek ve ka­dın sa­ta­rak pa­ra ka­zan­dı. Ge­ne­lev iş­let­ti.

Al­man göç­me­ni Eli­za­beth Me­sih ile ev­len­di. As­ker­lik yap­ma­mak ve ver­gi ver­me­mek için Al­man­ya'ya dön­dü­ler. Çok kal­ma­dı­lar, Ame­ri­ka'ya ge­ri gel­di­ler.

11 Ekim 1905'te oğ­lu Fre­de­rick (Fred) doğ­du.

Ba­ba­sı 1918'te ölün­ce Fred, genç yaş­ta ti­ca­re­te atıl­dı. An­ne­siy­le bir­lik­te in­şa­at­çı ol­du. 22 ya­şın­da Eli­za­beth Trump & Son ad­lı şir­ke­ti kur­du.

Ay­nı za­man­da ırk­çı Ku-Klux Klan üye­siy­di; bu ne­den­le kı­sa bir sü­re tu­tuk­lu kal­dı.

İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı'n­da iş­le­ri bü­yüt­tü; ABD Do­nan­ma­sı ve per­so­ne­li için kış­la ve ev­ler yap­tı.

Sa­vaş son­ra­sın­da New York Qu­een­s'­te ar­sa­lar alıp apart­man­lar yap­tı.

Da­ire­le­ri­ni si­yah­la­ra sat­ma­ya­cak ka­dar ırk­çıy­dı.

1935'te İs­koç göç­me­ni Mary Mac­Le­od ile ev­len­di.

Beş ço­cuk­la­rı ol­du; Mar­yan­ne, Fred Jr, Eli­za­beth, Do­nald ve Ro­bert.

HOLL­YWO­OD'­U İS­Tİ­YOR­DU

Ta­rih: 14 Ha­zi­ran 1946.

Do­nald Trump doğ­du. (So­yad­la­rı; Al­man­ca “T­ri­ump­h” idi; “za­fe­r” an­la­mın­day­dı; son­ra Trump yap­tı­lar.)

Do­nald çok ya­ra­maz­dı. Ders­le­ri hiç iyi ol­ma­dı.

Bluğ ça­ğın­da mü­zik öğ­ret­me­ni­ne ­yum­ruk at­tı.

As­ke­ri Li­se'ye ve­ril­di. Di­sip­lin­li ol­ma­yı ve spor yap­ma­yı bu­ra­da öğ­ren­di.

1964'te me­zun olun­ca su­bay ol­mak is­te­me­di. Holl­ywo­od'­da film ya­pım­cı­sı ol­mak tek ha­ya­liy­di.

Ba­ba­sı­nın gö­tür­dü­ğü New Yor­k'­ta­ki bir köp­rü açı­lı­şı fik­ri­nin de­ğiş­me­si­ne ne­den ol­du; “De­mek si­ya­set­çi­ler bi­le in­şa­at­çı­la­ra say­gı du­yu­yor.”

İki yıl Ford­ham Üni­ver­si­te­si ve iki yıl da Pen­sil­van­ya Üni­ver­si­te­si'n­de “iş ida­re­si­” oku­du.

Ba­ba­sı Fred iş­le­ri çok bü­yüt­müş­tü; 200 mil­yon do­lar­lık ser­vet­le­ri var­dı.

1.90 bo­yun­da­ki Do­nald oku­la spor ara­ba­lar ve şık kı­ya­fet­ler­le gi­di­yor­du. Çap­kın­dı.

Vi­et­nam Sa­va­şı'na aya­ğın­da to­puk di­ke­ni ol­du­ğu için git­me­di!

1968'de me­zun ol­du. Ba­ba­sı­nın göl­ge­sin­de ça­lış­mak is­te­mi­yor­du; “Ö­zel bir işa­da­mı­” ol­du­ğu­nu gös­ter­mek is­ti­yor­du.

Ba­ba­sı gi­bi Que­ens ve Bro­okl­yn'­e sı­kış­mak is­te­mi­yor; Man­hat­ta­n'­da bü­yük ve şık in­şa­at­lar yap­mak is­ti­yor­du.

Fa­kat…

New Yor­k'­ta iş­ler iyi git­mi­yor­du. Vi­et­nam Sa­va­şı ve ar­dın­dan pet­rol kri­zi ABD eko­no­mi­si­ni de­rin­den et­ki­le­miş­ti. “Ka­pi­ta­lizm çö­kü­yo­r” tar­tış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor­du.

Yi­ne de… Ba­ba­sın­dan 350 bin do­lar ala­rak iş ha­ya­tı­na atıl­dı.EKO­NO­MİK DÖ­NÜ­ŞÜM

Man­hat­ta­n'­da­ki Com­mo­do­re Otel ha­rap ha­lin­dey­di. Alıp ye­ni­le­mek is­te­yin­ce ba­ba­sı da­hil her­kes kar­şı çık­tı. Ama de­di­ği­ni yap­tı; Hyatt otel­le­ri­nin sa­hi­bi Jay Pritz­ker ile or­tak ol­du. Yıl, 1975 idi. Sa­de­ce bu or­tak­lı­ğı de­ğil be­le­di­ye ile 40 yıl­lık ver­gi öde­me­me an­laş­ma­sı yap­ma­sı da bü­yük ba­şa­rıy­dı. Kri­zi fır­sa­ta çe­vir­miş­ti.

Bin 400 oda­lı bu otel 1980'de açıl­dı. Yıl­da 30 mil­yon do­lar kâr ge­ti­ri­yor­du -ye­ni adıy­la- Grand Hyatt Ote­li…

Do­nald Trump bu ote­lin in­şa­atı sü­rer­ken 1978'de Man­hat­ta­n'­ın ün­lü alış­ve­riş bul­va­rı üze­rin­de­ki bi­na­yı 25 mil­yon do­la­r­a -hep ya­pa­ca­ğı gi­bi- ban­ka kre­di­siy­le al­dı; 68 kat­lı gök­de­len yap­tı.

Da­ire­le­ri sa­ta­ma­ya­ca­ğı söy­le­ni­yor­du. Şans­lıy­dı. Baş­kan R. Rea­gan ABD eko­no­mi­si­nin dü­me­ni­ni ne­oli­be­ra­liz­me kır­dı. Dö­nem ar­tık lüks tü­ke­tim dö­ne­miy­di.

Trum­p'­un da­ire­le­ri 1983'te ka­pı­şıl­dı! Ste­ven Spi­el­berg, Pa­ul An­ka, Sop­hi­a Lo­ren gi­bi müş­te­ri­le­ri var­dı! Ame­ri­ka­lı­lar, par­lak pem­be mer­mer­li, al­tın gö­rü­nüm mus­luk­lu, 25 met­re yük­sek­li­ğin­de şe­la­le­si olan bu cam giy­di­ril­miş gök­de­le­ne ba­yı­lı­yor­lar­dı.

Trump bi­na­ya ön­ce ya­kın­da­ki Tif­fany mü­cev­her ma­ğa­za­sı ne­de­niy­le “Tif­fany Ku­le­si­” adı­nı ver­mek is­te­di; son­ra vaz­geç­ti ve bir ge­le­ne­ği baş­lat­tı; bi­na­la­rı­na adı­nı ve­re­cek­ti!

60 san­tim bo­yun­da al­tın sa­rı­sı harf­ler­le ön ka­pı­nın üs­tü­ne adı­nı koy­du: Trump Ku­le­si…

ŞÖH­RET İS­Tİ­YOR

Ame­ri­ka'da ban­ka­lar, fi­nans­çı­lar ve in­şa­at sek­tö­rü bü­yü­dük­çe Trump da bü­yü­dü. Ban­ka­lar­dan, fi­nans­çı­lar­dan al­dı­ğı kre­di­ler­le ev­ler ya­pıp gös­te­riş bu­da­la­la­rı­na sa­tı­yor­du.

An­cak…

Ya­şa­mın­da bir ek­sik­lik his­se­di­yor­du; şöh­ret de­ğil­di.

Ta­nın­ma­yı ve as­lın­da ka­bul gör­me­yi çok önem­si­yor­du.

So­nun­da fır­sa­tı ya­ka­la­dı…

New York be­le­di­ye­si Cen­tral Par­k'­ta in­şa et­me­ye ça­lış­tı­ğı buz pa­te­ni sa­ha­sı­nı 20 mil­yon do­lar har­ca­ma­sı­na rağ­men ye­di yıl­dır bi­ti­re­mi­yor­du.

Trump “Üç ay­da üç mil­yon do­la­ra bi­ti­ri­ri­m” de­di.

Ve de­di­ği­ni yap­tı.

O ar­tık im­kan­sı­zı ba­şa­ran işada­mıy­dı!

He­men ar­dın­dan 5 mil­yar do­lar­lık Trump Pla­ce pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­di.

New Yor­k'­un mi­ma­ri do­ku­su­nu bo­zu­yor­du ve ki­mi si­vil top­lum­cu­la­rı dı­şın­da kim­se se­si­ni çı­kar­mı­yor­du.

Sa­de­ce New Yor­k'­ta de­ğil­di ar­tık. Chi­ca­go, Mia­mi, Las Ve­gas ve dün­ya­nın dört ya­nın­da

Trump Pla­ce, Trump World To­wer, Trump Pla­za, Trump In­ter­na­ti­onal vs. var­dı.

At­lan­tic Cit­y'­de için­de ku­mar­ha­ne­ler olan otel­ler yap­tı. Ku­mar oy­na­yan­la­rı kı­na­yan­la­rın ri­ya­kar­lık yap­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yor­du; ona gö­re asıl ku­mar Wall Stre­et'­te (bor­sa­da) oy­na­nı­yor­du!

Lo­kan­ta, er­kek gi­yi­mi, sa­at, ev mo­bil­ya­sı, ko­ku, çi­ko­la­ta, iç­ki, der­gi, te­le­viz­yon ya­pım şir­ke­ti bir ara üni­ver­si­te vs. Trump adı her yer­dey­di ar­tık! Oyun­cak ma­ğa­za­la­rın­da 27 do­la­ra 30 san­tim bo­yun­da oyun­cak Do­nald Trump sa­tı­lı­yor­du!

NBC ek­ra­nın­da 2004 yı­lın­da baş­la­yan “Çı­ra­k” ad­lı prog­ra­mın­da­ki per­for­man­sıy­la rey­ting re­kor­la­rı kır­dı. Bö­lüm ba­şı­na 50 bin do­lar alır­ken, ile­ri bö­lüm­ler­de mil­yon do­lar al­ma­ya baş­la­dı! Prog­ram­da söy­le­di­ği “ko­vul­du­n” sö­zü Ame­ri­ka­lı­la­rın dil­le­ri­ne pe­le­senk ol­du.

Gal­lup an­ke­ti­ne gö­re o yıl­lar­da 12 yaş üs­tü Ame­ri­ka­lı­la­rın yüz­de 98'i onu ta­nı­yor­du.

Çok ün­lüy­dü ar­tık.

Ve Trump, Ame­ri­kan baş­kan­lı­ğı­nı cid­di cid­di dü­şün­me­ye baş­la­dı…

BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI OP­RAH WIN­FREY

Ta­rih: 8 Ekim 1999.

CNN'­de Larry King prog­ra­mın­da ka­me­ra­lar kar­şı­sın­da Ame­ri­kan Baş­kan­lı­ğı­'na aday ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Larry King, “baş­kan olur­sa­nız ki­mi yar­dım­cı­nız ya­pa­cak­sı­nı­z” di­ye sor­du.

Trump hiç dü­şün­me­den ya­nı­tı­nı ver­di: Op­rah Win­frey.

Ame­ri­kan te­le­viz­yon dün­ya­sı­nın en be­ğe­ni­len si­ya­hi su­nu­cu Op­rah Win­fre­y'­i ne­den yar­dım­cı­sı yap­mak is­te­di­ği­ni şöy­le açık­la­dı: “Çok ba­şa­rı­lı.”

Te­sa­düf mü bi­lin­mez; si­yah­la­ra düş­man ba­ba­sı Fred iki ay ön­ce öl­müş­tü!

As­lın­da…

Trum­p'­ın baş­kan aday­lı­ğı 1987 yı­lın­dan iti­ba­ren ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Bu­nun ne­de­ni ilk çı­kan ki­ta­bın pro­mos­yo­nu­nu/ta­nı­tı­mı­nı yap­mak­tı!

Ga­ze­te­ci­le­re ne­ler di­yor­du; Henry Kis­sin­ger bi­le aday ol­ma­sı­nı is­te­miş­ti.

Özel­lik­le…

Te­le­viz­yon­da­ki “Çı­ra­k” prog­ra­mı­nın ba­şa­rı­sın­dan son­ra 2004'te baş­kan­lı­ğa aday ola­bi­le­ce­ği­ni yi­ne açık­la­dı.

ABD dış po­li­ti­ka­sı­na iliş­kin ağır söz­ler söy­le­me­ye baş­la­dı. Cum­hu­ri­yet­çiy­di ama Bush yö­ne­ti­mi­ni Irak ko­nu­sun­da ağır eleş­tir­di. Es­qu­ire der­gi­si­ne, “ABD bu ül­ke­den çık­tık­tan son­ra, Irak Sad­dam dö­ne­min­den da­ha kö­tü ola­ca­k” di­yen ilk ki­şi­ler­den ol­du.

Son­ra… Ne­den­se… Aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı ve Bus­h'­a des­tek ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı!

Bu ara­da il­ginç açık­la­ma­lar yap­tı. De­mok­rat­la­rın baş­kan ada­yı John Kerr­y'­nin ka­zan­ma­sı ha­lin­de ken­di­siy­le ça­lış­mak is­te­di­ği­ni açık­la­dı! De­di­ği­ne gö­re Kerry, Or­ta­do­ğu tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ni ver­mek is­ti­yor­du. “Sen in­san­lar­la na­sıl gö­rü­şü­le­ce­ği­ni çok iyi bi­li­yor­sun, Arap-İs­ra­il so­ru­nu­nu en iyi sen çö­ze­bi­lir­si­n” de­miş­ti.

Trump da Kerr­y'­ye şu ya­nı­tı ver­miş­ti:

“Ben on­la­rı iki haf­ta­da bir ara­ya ge­ti­rip an­laş­ma­la­rı­nı sağ­la­rım.”

Kerry se­çi­mi ka­za­na­ma­dı ve Or­ta­do­ğu'ya ba­rış ge­le­me­di!

Trum­p'­ın adı son­ra­ki se­çim­ler­de de geç­ti. Hat­ta sa­hi­bi ol­du­ğu an­ket şir­ke­ti ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı yö­nün­de oy oran­la­rı ya­yın­la­sa da aday ol­ma­dı. Ama…

Oba­ma'ya kar­şı söz­lü ırk­çı sal­dı­rı­lar­da bu­lun­du.

Ve ni­ha­yet…

Ta­rih: 16 Ha­zi­ran 2015.

2016'da ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­mi­ne res­men aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Bu ta­rih­ten son­ra… Ki­mi Ame­ri­ka­lı­lar gül­mek için, ki­mi Ame­ri­ka­lı­lar ina­na­rak Trum­p'­ı ta­kip et­me­ye baş­la­dı.

Trump söz­le­riy­le il­gi oda­ğı ol­ma­yı sür­dü­rü­yor. Sa­de­ce Müs­lü­man­la­rın de­ğil bir­çok ül­ke­nin tep­ki­si­ni çe­ki­yor.

Yıl­lar ön­ce def­te­ri­ne şöy­le yaz­mış­tı:

“İn­sa­nın bir şey ola­bil­me­si için il­gi çek­me­si ve he­ye­can ya­rat­ma­sı ge­re­kir.”

Se­çi­lir mi? Bi­lin­mez.

An­cak şa­şır­tı­cı ol­maz; Ber­lus­co­ni'den ne far­kı var ki…

DO­NALD TRUM­P'­IN ÖZEL DÜN­YA­SI

– 1977'de evlendiği ilk eşi Çek model Ivana Zelnickova 1991'de boşanma için 2 milyar dolar istedi; 25 milyon dolara razı oldu.

– Bu evlilikten üç çocuğu var: Donald Jr (d: 1977), Ivanka (d: 1981) ve Eric (d: 1984).

– 1993'te aktrist Marla Maples ile evlendi. Tiffany bu evlilikten iki ay önce doğmuştu. 1999'da boşandılar.

– 2005'te Sloven manken Melania Knauss ile evlendi. 2006'da Baron William doğdu.

– Yedi torun sahibi: oğlu Donald Jr'dan; (Kai Madison, Donald John, Tristan Milos, Spencer Frederick ve Chloe Sophia) ve kızı Ivanka'dan; (Arabella Ross ve Joseph Frederick).

– Kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner, Amerikalı Yahudi. Ivanka kocasının dinine geçerek Yael adını aldı.

– Donald Trump kısaca “Donny” denmesini sevmiyor.

– Saçı peruk değil. CNN ekranında Larry King saçını çekerek bunu ispatladı!

– Hastalık derecesinde titiz; sürekli ellerini yıkıyor.

– Spor yapmayı sevmiyor. En hoşlandığı spor golf.

– Babasının “dört adım formülünü” uyguluyor: “İçeri gir, işi yap, işi doğru yap ve dışarı çık.” Yaptığı işlerde en küçük ayrıntılarla ilgileniyor.

– İşkolik; sabah beşte uyanıyor; yedide işinde oluyor.

– İş'te havadan sudan ve evde iş konuşmayı sevmiyor.

– İş yerinden çıkmayı pek sevmiyor; zaten evi de aynı gökdelen içinde.

– Teknolojik aletler kullanmayı sevmiyor. Örneğin, bilgisayar!

– E-mail'in tembel işi olduğunu söylüyor. Hâlâ gazete kesip arşivliyor.

– Sert ve abartılı konuşan yapısı var. Bunu etkileyici buluyor.

– Uzun yolculukları ve tatiller yapmayı sevmiyor.

– Elinden telefon düşmüyor; hep konuşuyor.

– Kadınlara ve erkeklere iltifat etme konusunda usta.

– Duymak istemediği söz şu: “Bu iş olmuyor!”

– Cevap vermek istemediğinde sadece gülüyor.

– İyi yapılan işe “şiir gibi” diyor.

– Kendini eleştirenlere, kızanlara aynı yanıtı veriyor: “Beni kıskanıyorlar, çünkü zenginim.”

– Kimi ticaret görüşmelerinde Diana Ross gibi sanatçı arkadaşlarından yararlanıyor. “Güvenilmez” dediği için Frank Sinatra'dan nefret ediyordu.

– 1990'lı yılların başında iflas edecekti; babasının da desteğiyle zor günleri atlattı.

– Medyadan kaçan patronlardan değil; Playboy dergisi dahil her yere röportaj veriyor. Ona göre teşhirin sonu yok. Dikkat çekmek için gerekirse bedel ödenmeli.

– Negatif reklamların bile değeri olduğunu düşünüyor.

– 1987'den itibaren, “Nasıl Zengin Olunur”, “Tepeye Çıkan Yol”, “Milyarder Gibi Düşün” gibi kitaplar yazıyor. Hepsi en çok satanlar listesinde yer alıyor.

– Fortune dergisinin hep en güçlü işadamları listesinde.

– Forbes dergisinin hep en zenginler listesinde.

– Satış-pazarlama işinde Muhammet Ali'yi örnek aldığını söylüyor. Boks gibi bir sporda “en büyük ben” diye markalaşarak kendini dünyaya pazarlamanın çok güç olduğunu belirtiyor…

Ve Donald Trump'ın…

Dünyanın en kurnaz satıcısı-pazarlamacısı olduğu konusunda herkes hemfikirdir.

NOT: Bu yazı 13 Aralık 2015 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Soner YALÇIN
Odatv.com


Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

KAÇAK AĞLAR DRONE'a YAKALANDI
Kırklareli'nde kaçak avlanmak amacıyla baraj gölüne serilen ağlar, drone ile tespit edilerek jandarma...

Haberi Oku