Gündem:
İŞTE AKP'yi İNDİRMENİN FORMÜLÜ!

İŞTE AKP'yi İNDİRMENİN FORMÜLÜ!

İşte Usta Gazeteci, Araştırmacı ve Yazar Soner Yalçın'ın, ODA TV ve Sözcü Gazetesinde yayımlanan 'CHP'ye ne lazım?' başlıklı çarpıcı yazısı;


CHP'ye ne lazım?

Di­yor­lar ki…

AKP ve iti­ba­rıy­la Er­do­ğa­n’­ın er­ken se­çi­me git­me­si­nin se­be­bi, 1 mil­yon seç­men!
7 Ha­zi­ran se­çi­min­de, 1 mil­yon 344 bin 224 seç­men ge­çer­siz oy kul­lan­dı.
Ge­çer­siz oy­la­rın yüz­de­si 2.8 idi.
100 oy­dan 3’ü ge­çer­siz sa­yıl­dı.
Ge­çer­siz oy­lar 5. par­ti!
İs­tan­bul re­kor kır­mış­tı; ge­çer­siz oy 537 bin 37 idi; yüz­de 6.0!
AK­P’­nin ça­lış­tı­ğı ka­mu­oyu uz­man­la­rı bu­nun en önem­li ne­de­ni ola­rak şu­nu gös­te­ri­yor:
Ön­ce­ki se­çim­ler­de si­ya­si par­ti­ler­den son­ra yan ta­raf­ta yer alan ba­ğım­sız aday­lar, bu se­çim­de si­ya­si par­ti­le­rin he­men al­tı­na ko­nul­du. Bu ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı ne­de­niy­le çok sa­yı­da seç­men müh­rü yan­lış ye­re bas­tı.
AKP ve iti­ba­rıy­la Er­do­ğan ge­çer­siz oy kul­la­nan­lar ara­sın­da 1 mil­yon ki­şi­nin ken­di seç­me­ni ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor.
7 Ha­zi­ran se­çi­min­de kay­bet­ti­ği 1 mil­yon seç­me­ni­ni 1 Ka­sım er­ken se­çi­min­de ka­za­na­ca­ğı­nı he­sap­lı­yor!
Pe­ki…
Bu he­sap ön­gö­rü­sü doğ­ru ola­bi­lir mi?
San­mam!
Çün­kü:
3 Ka­sım 2002: Ge­çer­siz oy kul­la­nan seç­men sa­yı­sı 1 mil­yon 239 bin 378 idi/yüz­de 3.7! ge­çer­siz sa­yıl­dı.
22 Tem­muz 2007: Ge­çer­siz oy kul­la­nan seç­men sa­yı­sı 1 mil­yon 6 bin 602 idi/yüz­de 2.7!
12 Ha­zi­ran 2011: Ge­çer­siz oy kul­la­nan seç­men sa­yı­sı 973 bin 185 idi/ yüz­de 2.2!
De­mek ki…
AK­P’­nin ka­zan­dı­ğı dört ge­nel se­çim­de ge­çer­siz oy ora­nı bir­bi­ri­ne ya­kın. (Ke­za; 1999 se­çi­min­de 1 mil­yon 536 bin 828 ve 1995 se­çi­min­de 1 mil­yon 62 bin 153 oy ge­çer­siz sa­yıl­dı. Seç­me­nin ha­ta­lı oy kul­lan­dı­ğı­na iliş­kin ne­den hiç ça­lış­ma ya­pıl­ma­mak­ta­dır?)
Bu tab­lo kar­şı­mı­za bir baş­ka ger­çe­ği çı­ka­rı­yor…

Asıl 3. par­ti

Bu­gün…
Mev­cut par­la­men­to­da MHP’­nin mi yok­sa HDP’­nin mi üçün­cü par­ti ol­du­ğu tar­tı­şı­lı­yor.
As­lın­da… İki­si de de­ğil!
Üçün­cü par­ti; san­dı­ğa git­me­yen­ler!
Şöy­le:
56 mil­yon 608 bin 817 seç­men var.
47 mil­yon 507 bin 467 seç­men sa­ndık ba­şı­na git­ti.
Ya­ni, 9 mil­yon 101 bin 350 ki­şi san­dı­ğa git­me­di!
San­dı­ğa git­me­yen­ler açık ara üçün­cü par­ti.
MHP’­nin oyu; 7 mil­yon 757 bin 126.
HDP’­nin oyu; 6 mil­yon 58 bin 489.
Kim bu san­dı­ğa git­me­yen­ler?
Üze­rin­de hiç dur­mu­yo­ruz; bu­gü­ne ka­dar tek araş­tır­ma­ya rast­la­ma­dım.
Bu du­rum… AK­P’­nin se­çim ka­zan­dı­ğı dört se­çim­de de fark­lı de­ğil:
3 Ka­sım 2002’de; 8 mil­yon 638 bin 866 kişi (yüz­de 20) oy kul­lan­ma­dı.
22 Tem­muz 2007’te;  6 mil­yon 143 bin 10 ki­şi ( yüz­de 14) oy kul­lan­ma­dı.
12 Ha­zi­ran 2011’te;  8 mil­yon 891 bin 374 ki­şi (yüz­de 16) oy kul­lan­ma­dı.
Ya­ni…
San­dı­ğa git­me­mek salt 2015 ge­nel se­çi­mi­ne öz­gü de­ğil.
Evet… Bu ka­dar bü­yük oran­da seç­men ne­den san­dı­ğa git­mi­yor?
Bir kar­şı­laş­tır­ma so­ru­mu­za ya­nıt olur mu:
30 Mart 2014 ye­rel se­çi­min­de 5.5 mil­yon seç­men san­dı­ğa git­me­di!
4 ay son­ra…
10 Ağus­tos 2014 cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de 14.5 mil­yon seç­men san­dı­ğa git­me­di!
Yak­la­şık 10 mil­yon seç­me­nin Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­na kar­şı çık­tı­ğı için san­dı­ğa git­me­di­ği­ni dü­şün­mek ya­nıl­tı­cı olur. An­cak….
Önem­li oran­da seç­me­nin, aday hoş­nut­suz­lu­ğu se­be­biy­le san­dı­ğa git­me­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.
Asıl ko­nu­mu­za  ge­li­yo­ruz…

Us­ta­’nın öne­ri­si

Üs­ta­dı­mız Rah­mi Tu­ran 60 yıl­lık ga­ze­te­ci­dir.
Türk si­ya­si ya­şa­mı­nın en önem­li ta­nık­la­rın­dan bi­ri­dir.
Ge­çen haf­ta şöy­le yaz­dı:
“An­ket­ler­de CHP’­nin oy­la­rı es­ki­sin­den pek fark­lı gö­rün­mü­yor. En iyi ih­ti­mal­le yüz­de 26, yüz­de 27 ola­bi­lir. Bu, ye­ter­li de­ğil­dir.
O hal­de ne yap­ma­lı? Ak­lın yo­lu­nu iz­le­me­li, ken­di­si­ne ya­kın gör­dü­ğü par­ti­ler­le ‘se­çim it­ti­fa­kı­’ yap­ma­lı. Baş­ta  Va­tan Par­ti­si… Son­ra, Yurt Par­ti­si, De­mok­rat Par­ti, De­mok­ra­tik Sol Par­ti, Li­be­ral Par­ti vs…
CHP, bu şe­kil­de oy­la­rı­nı yüz­de 30’un üze­ri­ne tır­man­dı­ra­bi­lir­se, Tür­ki­ye­’nin çeh­re­si de­ği­şir.
Özel­lik­le Va­tan Par­ti­si­’nin üze­rin­de dur­mak lâ­zım… Bu par­ti, ener­jik kad­ro­suy­la, sağ­lam ör­gü­tüy­le ve he­ye­can­lı genç­lik ku­ru­lu­şuy­la son de­re­ce di­na­mik bir ya­pı­ya sa­hip­tir.
Va­tan Par­ti­si ‘Se­çim it­ti­fa­kı­’ ile CHP’­ye eks­tra güç sağ­la­ya­bi­lir.
Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun bu­nu dü­şün­me­sin­de bü­yük fay­da gö­rü­yo­rum.
Ak­si hal­de CHP yi­ne yüz­de 25, yüz­de 27 ban­dın­da ka­la­cak, de­ği­şen bir şey
ol­ma­ya­cak!”
Ek­le­me yap­ma­lı­yım…
1 Ka­sım er­ken se­çim ka­ra­rı seç­men­ler­de bık­kın­lık ya­rat­tı.
San­dı­ğa git­me­yen­le­rin sa­yı­sı ar­ta­cak­tır.
O hal­de…
Si­ya­se­te he­ye­can ge­tir­mek ge­re­kir.
CHP, “ki­min ne ka­dar oyu va­r” di­ye ni­ce­lik he­sa­bı yap­ma­ma­lı­dır.
Top­lu­mu ha­re­ke­te ge­çi­re­cek bir çe­kim mer­ke­zi ya­rat­ma­lı­dır.
İki ay­lık bir sü­re­de ic­ra­at fi­lan an­la­tıl­maz; bü­yük bir he­ye­ca­na ih­ti­yaç var. Yok­sa…
Ek­mel Bey aday­lı­ğın­da ya­pı­lan ha­ta tek­rar­la­nır ise, CHP 7 Ha­zi­ra­n’­da­ki oyu­nu bi­le bu­la­maz.
Sa­nı­yo­rum…
AKP ile koa­lis­yo­na çok is­tek­li CHP yö­ne­ti­mi, Rah­mi Tu­ran gi­bi de­ne­yim­li bir ga­ze­te­ci­nin öne­ri­si­ni ha­ya­ta ge­çi­rir.
Sa­de­ce Sa­det­tin Tan­tan, Hay­dar Baş, Cem To­ker, Ma­sum Tür­ker ve Do­ğu Pe­rin­çek de­ğil; Mus­ta­fa Ka­ma­lak ve Ay­kut Edi­ba­li de AK­P’­nin avu­cun­dan alın­ma­lı­dır!
1 Ka­sı­m’­da CHP’­ye he­ye­can ge­re­ki­yor.
Yok­sa… Seç­me­nin san­dı­ğa git­me­yi­şi ar­ta­rak sü­rer gi­der…
Soner Yalçın
SÖZCÜ GazetesiHaber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

BAKANDAN 'SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI
Bakan Kurum, "Yapılan çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiştir....

Haberi Oku