Gündem:
TWITTER YASAĞININ KALKMASI İÇİN BİR KARAR DA SEÇİM KURULU'NDAN
TWITTER YASAĞININ KALKMASI İÇİN BİR KARAR DA SEÇİM KURULU'NDAN

Ankara İdare Mahkemesi'nin ardından MHP İlçe Başkanlığı'nın başvurusunu değerlendiren Çankırı Eldivan İlçe Seçim Kurulu da Twitter yasağının kaldırılması için karar çıkardı.

Karar, TİB'e elden gönderildi. Kararın TİB'e memur eliyle bugün saat 14.30'da ulaştığı öğrenildi. Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun Başkanlığında toplanan Çankırı İli Eldivan ilçesi Seçim Kurulu AKP ve Saadet Partili üyelerin muhalefetine rağmen bu karar çıkarabildi.  Karar metni aynen şöyledir:

T.C.
ÇANKIRI
ELDİVAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI


KARAR NO : 2014/
İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI : Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
İLÇE SEÇİM KURULU ÜYELERİ : Hüseyin BAYTAR, Osman ESKİAVCI, Murat CACA, Nazım YAYLA
KONU  : İnternet sayfasına erişim yönünden propaganda serbestisi

İlçe Seçim Kurulumuza sunulan, Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Eldivan İlçe Başkanlığı'nın 26.03.2014 tarihli dilekçesinde özetle, twitter olarak nitelenen sayfa üzerinden erişim engeli nedeniyle propaganda yapılamadığı belirtilerek, bu durumun ortadan kaldırılması talep edilmiştir.

Seçim sürecinin düzen ve dürüstlük içerisinde yürütülmesi yönünden konunun araştırılması gereği duyulmuş, yazılan yazı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teknik elemanları bulunmadığından tutanak tutulamadığı ifade edilmiş, aynı sorun bu tutanağa yansıtılmıştır.
***
Anayasa'nın 67 nci maddesinde seçimlerin serbest ve eşit koşullarda yargı yönetim ve denetimi altında yapılacağı, yine 79 ncu maddesinde ise seçimlerin yargı yönetim ve denetiminde yapılacağı, seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlükle yürütülmesi için seçim sürecindeki tüm yolsuzlukların da Yüksek Seçim Kurulu'nun görev alanında kaldığı ifade edilmiştir.

298 sayılı Yasa'nın 49 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında, seçimlerde propagandanın bu yasa çerçevesinde serbest olduğu ifade edilmiştir. Yasada, propaganda için serbest ve eşit bir ortam yaratma amacıyla hükümler getirilmiş, bu hak yönünden hangi durumlarda kısıtlamaların söz konusu olduğu da ortaya konulmuştur.  

298 sayılı Yasa'nın 55/B maddesinde, internet sayfası açarak propaganda yapılması konusunda hükümler yer almış, bu maddeden hareketle de Yüksek Seçim Kurulu, bu haktan, yasanın öngördüğü çerçevede ve de etkin biçimde yararlanılabilmesi için, 30.11.2013 tarih ve 554 sayılı kararında konu hakkında düzenlemede bulunmuştur.
***
İnternet yoluyla propaganda sadece internet sayfası açarak değil, mevcut diğer internet sayfaları üzerinden de olanaklıdır. Yasadaki, serbestiyi esas alan genel hüküm nedeniyle, bu konuya yönelik ayrıca herhangi bir biçimde seçme ve seçilme hakkını kullananlar için sınırlama yaratacak ya da bir başka içerikte hüküm konulması gereği duyulmamıştır. Uygulama da bu düşünceden hareketle serbesti içinde sürdürülmüştür.
***
İnternet yoluyla yayınların düzenlenmesi konusunda 5651 sayılı Yasa'da hükümlere yer verilmiş olup, bu yasadaki hükümler amacı çerçevesinde yorumlanmak ve uygulanmak durumundadır.

5651 sayılı Yasa uyarınca görevli birimlerin, yasadan kaynaklanan görevlerini kullanırken seçimlerdeki serbest propaganda esaslarına aykırılık yaratmayacak, yasanın amacını aşmayacak, hukuksal çerçevenin dışına taşmayacak, demokratik ortama zarar vermeyecek biçimde hareket etmeleri gerekmektedir.

5651 sayılı Yasa'da hangi durumlarda adli organlarca ne gibi işlemler yapılabileceği, idari organlarca yapılabilecek işlemlerin de neler olduğu açıkça ortaya konulmuştur.
***
Twitter olarak adlandırılan internet sayfasına yönelik kişilik haklarına ilişkin bir gerekçe ile, söz konusu internet sayfasının ilgili bölümüne yönelik işlem yapılması yoluna bile gidilmeden, üstelik te orantısız biçimde ve de 5651 sayılı Yasa'daki görevin de dışına çıkılarak, bu internet sitesine Türkiye üzerinden erişimin engellenmesi, bu engelleme nedeniyle de serbest rekabet ve serbest propaganda ortamının bozulması, 298 sayılı Yasa'daki hükümlere açıkça aykırılık yaratmakta, bu işlemleri yapan ve uygulayan kamu birimleri, bu yolla seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde, eşit yarışma ve rekabet ortamında gerçekleştirilmesi yolundaki Anayasal güvenceyi de ortadan kaldırmaktadır. Bu noktada ülkesel boyutta bir ihlal durumu ortaya çıktığından mevcut bu yolsuzluğun giderilmesi için, Anayasa'nın 79 ncu maddesi uyarınca ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun da görevi söz konusu olmaktadır.

Twitter sayfasına yönelik olarak alınan karar, yapılan işlem ve uygulama uyarınca, halen Türkiye dışından twitter sayfasına bağlanılabildiği maddi bir gerçekliktir. Bu durumda propaganda yapanlar yönünden de, Türkiye dışından bağlanabilenlerle Türkiye'den bağlanabilenler arasında fark yaratılmış, ayrıca kamu gücünü kullanan iradenin getirdiği bu yasaklama nedeniyle kamu gücünü elinde bulunduran siyasi partinin istediği biçimde o siyasi parti lehine bir tablo yaratılmış, bu durum ise seçimlerde serbest ve eşit yarışma kurallarına aykırılık oluşturmuştur.
***
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin eşit yarışma ve rekabet koşulalrı içinde, düzen içinde ve dürüstlük içinde yönetim ve denetimi yargı organlarına aitttir. Bu durum kendiliğinde de gözetilmesi gereken bir nitelik taşımaktadır. Konunun ülkesel kapsamda söz konusu olması, ülkesel kapsamda uygulama birliği içerisinde işlem yapılmasını, bu da Yüksek Keçim Kurulu'nun görevlerini yerine getirmek için kendiliğinden ivedilikle hareket etmesini de ayrıca zorunlu kılmaktadır.

Yargı organları bu görevlerini yerine getirirken, bağımsızlık ve tarafsızlık içinde hareket ederek, hem düzenleyici  hem de denetleyici nitelikte işlemler yapabilmektedir. Bu görevler koşullarına göre, hem yasama hem yürütme hem de yargı organlarının işlemlerine, ayrıca seçme ve seçilme hakkına sahip olanların eylem ve işlemlerine, seçimlere katılsın veya katılmasın siyasi partilerin eylem ve işlemlerine, yine demokratik kitle örgütlerinin, basının, sonuç olarak seçimlerle ilgili konularda Anayasa'da sınırları çizilen biçimde herkese yönelik olarak kullanılan görevlerdir.
 
Bu bağlamda Yüksek Seçim Kurulu, yasama organının hangi işlemlerinin Anayasa'nın 67 nci maddesinin 7 nci fıkrası kapsamında ve o seçimlerde uygulama dışında kaldığını, ülkesel bir uygulama için düzenleyici bir işlemiyle ortaya koyabilmektedir.

Yine seçimlerin serbestlik ve eşitlikle yapılabilmesini sağlayıp, kamu gücünün yürütme birimlerinin bu tabloyu ihlal eden işlem veya eylemleri de söz konusu olmaması için, bu konuda düzenleyici işlemler yapılabilmekte ve seçimlerin yönetim ve denetimini yürüten yargı organları aykırılık iddiası bağlamında da, bu işlem ve eylemleri denetleyebilmektedir.

Düzenleyici ve denetleyici işlemler, seçimlerin yönetim ve denetimi çerçevesinde, tarafsızlık, serbestlik ve eşitlik kurallarının yaşama geçirilmesi için ortaya çıkmakta, yukarıda sayılan diğer kişi ve organların işlem ve eylemleri için de söz konusu olabilmektedir.

Serbest propaganda ortamının koşul olmasına rağmen, basın yayın organlarına da yoğun olarak yansıdığı biçimde, yaşanan bir gerçeklik olarak twitter sayfasına internette Türkiye üzerinden erişim sağlanamamaktadır. Bu internet sayfasına yönelik olarak ola ki hukuksal yönden 5651 sayılı Yasa uyarınca işlem yapılmasını gerektiren bir durum bulunsa bile, o başvurunun kapsamının dahi aşılarak sayfaya orantısız biçimde ve de sayfaya bütünüyle erişimin engellenmesi, kamu gücü nedeniyle seçimlerde serbest ve eşit rekabet ortamını bozan bir tablo ortaya çıkarmıştır.
***
Seçimlerin düzen ve dürüstlükle yürütülmesi için alınması gereken işlemler, farklı biçimde karşımıza çıkabilmektedir.

Propaganda konusundaki işlemler, eşitliği bozucu yönüyle engellenecek nitelikte olabileceği gibi, propaganda ortamının serbest bırakılmasına yönelik yasaklayıcı nitelikte de olabilmektedir. Uygulamada bir olayda, Türk bayrağının kullanıldığı bir propaganda konusunda engelleyici nitelikte işlem yapılmış olup, alınan bu işlemin infazının sağlanmamasına yönelik bir idari işlemin ortaya çıkması yani daha ileri adımların atılması hali varsayıldığında, böyle bir durum seçimlerde görevli yargı organlarını devre dışı bırakma yerine, aksine iyice devreye sokacaktır. Şöyle ki, seçim işleri süreli ve ivedi işlerdendir. Normal yargısal prosedüre tabi tutulması durumunda sürecin sonuçlanması seçim takvimi sonrasına  sarkabilecek, bu ise seçimlerin yargı yönetim ve denetiminde yapılmasını işlevsizleştirecektir. Aynı durum propanda yasaklarının ortaya çıkarılması durumunda, bu yasakların aşılması için de söz konusu olup, ivedi ve süreli seçim hukukuna ilişkin böyle bir konunun seçim yargısı dışında olması düşünülemez.

Twitter konusunda yaşanan gerçekliklere bakıldığında da, konu seçim takviminde ortaya çıkan niteliğiyle seçim hukukunu etkileyici boyut taşımaktadır. Bunun aksinin olmaması için orantılı biçimde hareket edilmemiştir.
***
Başvurucu, gerek kendisi tarafından gerekse kendi lehine bu sayfa üzerinden, yine gerek Çankırı İli Eldivan İlçesi sınırları içerisinde gerekse Eldivan sınırları dışından,  twitter sayfası yoluyla Türkiye üzerinden propaganda yapılamadığını ileri sürmektedir.

Bu başvuruya konu olarak ortaya çıkan erişim engeli nedeniyle, erişim engelinin dayanağı hukuksal içerikte bir başvuru var ise bu başvuru orantılı bir hukuksal çözüme kavuşturulmayıp hukukun dolanılması yoluyla, hukuksal çerçevede bir başvuru yok ise yaratılan bu erişim engeli nedeniyle, başvurucunun propaganda serbestisini bozucu nitelik taşıyan bir durum her ne seçenek söz konusu olursa olsun ortaya çıkmıştır. Bu nedenle başvurunun kabulü ile ortaya çıkan www.twitter.com sayfasına erişim engelleme işleminin kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. İdare kararın infazını yapabilecek ortamı yaratmakla ve sağlamak, kararı infaz etmekle yükümlüdür.
***
Aynı durumun, bu başvurucu yönünden Eldivan sınırları dışında ülkesel kapsamda söz konusu olduğu düşünüldüğünde, Anayasa'nın 67 nci ve 79 ncu maddelerinden de hareketle ülke geneline yönelik uygulama birliğini sağlayacak biçimde, seçimin düzen ve dürüstlük içinde yürütülmesi için gerekli işlem ve kararın ülkesel kapsamda alınması yönünden, bu başvurucu için serbest seçim ortamının diğer yerlerde de uygulama birliği içinde korunması için Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesine karar vermek gerekmiştir.

Başvurucu yönünden sadece Çankırı İli Eldivan İlçesi kapsamında değil, ülke kapsamında kendisi lehine internet üzerinden twitter yoluyla yapılacak propaganda sınırlanmıştır. Bu durum sadece başvurucu yönünden de değil, incelendiğinde 30 Mart seçimleri için seçme ve seçilme hakkını kullanan herkes yönünden, tüm ülke genelinde bir sorun olarak ortaya çıkan maddi bir gerçekliktir.

Kamu gücünü kullanan birimin eyleminden kaynaklanan bu durum nedeniyle, kamu gücünü kullanan iktidarda bulunan siyasi parti lehine ülke genelinde seçimin düzen ve dürüstlüğünü ortadan kaldıran, serbest propaganda koşullarını ülke genelinde herkes yönünden bozan, Anayasa'nın 79 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında da açıkça ifade edildiği üzere hukuk dolanılarak ortaya çıkan, "bu yolsuz durumun", ülke genelinde ortadan kaldırılması için, düzenleyici ve denetleyici işlemlerin yapılması, seçimde serbestlik ve adaletin sağlanması için bu yönüyle de Kurulunuz'a ayrıca bildirimde bulunmak gerekmiştir.
***
Ortaya çıkan serbest propaganda yasağına aykırı hareket etme niteliğindeki davranış, 298 sayılı Yasa'nın 179 ncu maddesine göre, seçim suçu niteliğindeki  suçlar kapsamında kalmaktadır. Çünkü 298 sayılı Yasa'ya aykırı bir eylem, herhangi bir suç oluştuyorsa, belirtilen 179 ncu maddedeki tanımlama uyarınca, 298 sayılı Yasa'da düzenlenip düzenlenmediğine bakmaksızın o suç, seçim suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nitelikteki suçların kamu görevlileri tarafından işlenmesi halinde ise, soruşturması aynı Yasa'nın 174 ncü maddesi uyarınca izne bağlı olmadan genel hükümlere göre yapılmaktadır.

İnternet sayfasına seçim takvimi içinde hukuka aykırı biçimde yaratılan ve uygulanan erişim engeli nedeniyle ortaya çıkan propaganda sebestisine aykırı davranışın 5237 sayılı TCY'nın 124, yine 5237 sayılı TCY'nın 257 ve 298 sayılı Yasa'nın 138 nci kapsamında soruşturulması için,  Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı görevlileri ile ilgili diğer kamu görevlileri ve bunların suçlarına iştirak edenler hakkında suç yeri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem yapılmak üzere, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Başvurunun kabulü ile;

1- www.twitter.com sayfasına, Çankırı İli Eldivan İlçesi'nde, Türkiye üzerinden erişimin sağlanamaması, bu durumun ülke kapsamına yayılan Eldivan'daki seçme ve seçilme hakkına sahip olanlar yönünden de yine bulundukları yerlerde de söz konusu olması, orantısız bir işlemden kaynaklanan bu erişim engelinin, "seçimlerin serbestçe, doğruluk, dürüstlük ve eşit yarışma ortamında, serbest propaganda çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için" ortadan kaldırılmasına,

2- www.twitter.com sayfasına erişimin olanaklı kılınması ve belirtilen sayfanın erişime ivedilikle açılması için karardan bir örneğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderilmesine,

3- Başvuru sahibinin talebine yönelik, ülkesel kapsamda, "başvurucu lehine diğer yerlerden de" erişimin sağlanamaması veya düzenli sağlanamaması karşısında, aynı durumun başvurucu yönünden diğer yerlerde de söz konusu olması nedeniyle, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde yönetilerek, başvurucu yönünden diğer yerler nedeniyle ortaya çıkan bu yolsuz durumun da bu kapsam alanındaki tüm yargı organları düşünüldüğünde, ivedilikle ve de uygulama birliği çerçevesinde giderilmesi için Anayasa'nın 79 ncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu'na başvurunun bu yönden iletilmesine ve aynı zamanda ülkesel kapsamda uygulama yapılması için de Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunulmasına,

4- www.twitter.com sayfasına Türkiye üzerinden ortaya çıkan erişim engelinin, ülkesel kapsamda ve de başvuru sahibi dışında da, "ülkedeki herkesce yaşandığı" maddi bir gerçeklik olduğu, bu durumun hem söz konusu sayfaya yapılan müdahale yönünden, hem de bu müdahaleden etkilenenler yönünden ayrıca orantısız bir boyut yarattığı gibi, seçim hukuku yönünden de ayrıca her yönüyle Anayasa'ya tüm ülke kapsamında açık bir aykırılık oluşturduğu gözetilerek, seçimlerin serbestçe, doğruluk, tarafsızlık, dürüstlük ve eşitlik içinde yapılması, yönetim ve denetiminden sorumlu olan ve bu bağlamda ortaya çıkan yolsuzlukları, alacağı karar ve yapacağı denetleyici işlemlerle gidermekle görevli bulunan Yüksek Seçim Kurulu'na, ülkesel kapsamda uygulama birliği yönünden kendiliğinden de  gözetmesi gereken bu konuda, Anayasa'nın 79 ncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bildirimde bulunulmasına,

5- www.twitter.com sayfasına seçim döneminde ortaya çıkan erişim engeli nedeniyle, bu erişim engelinin seçim hukuku kapsamında serbestliği ortadan kaldırması, propaganda serbestisi kurallarına sınırlama getirmesi nedeniyle, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı görevlileri ile ilgili diğer kamu görevlileri ve bunların suçlarına iştirak edenlerin, söz konusu olan haberleşmenin engellenmesi, görevi kötüye kullanmak suçları nedeniyle genel hükümler çerçevesinde 5237 sayılı TCY'nın 124, yine 5237 sayılı TCY'nın 257 ve 298 sayılı Yasa'nın 138 nci kapsamında soruşturulmaları için, haklarında suç yeri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlem yapılmak üzere, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

6- İşin ivediliği nedeniyle kararın bir örneğinin memur eliyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına tebliğine,

İtiraz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 27.03.2014
Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU  
 İlçe Seçim Kurulu Başkanı                                                                                         
Hüseyin BAYTAR       Osman EKSİAVCI             Murat CACA           Nazım YAYLA  
   AK Parti                        MHP                               CHP                        SP
  (Muhalif)                                                                                      (Muhalif)

Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

"AÇ KALAN FALAN YOK" SÖZLERİNE TEPKİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık...

Haberi Oku