Gündem:
MERAKLISINA! İŞTE KEMAL DERVİŞ'İ EN İYİ ANLATAN YAZI!
MERAKLISINA! İŞTE KEMAL DERVİŞ'İ EN İYİ ANLATAN YAZI!

İşte Usta Gazeteci, Araştırmacı ve Yazar Soner Yalçın, ODA TV ve Sözcü Gazetesinde yayımlanan 'Kemal Derviş hep aynı' başlıklı o makalesi;


Kemal Derviş hep aynı


Ca­hit
 Kay­ra…

1917 do­ğum­lu bir genç adam…
Genç­li­ği; bı­kıp usan­ma­dan araş­tır­ma yap­ma­sın­dan, yaz­ma­sın­dan ge­li­yor. 37 ki­tap yaz­dı.
Bü­rok­rat, mil­let­ve­ki­li ve ba­kan ol­du.
Son ola­rak, üç cilt­lik “Cum­hu­ri­yet Eko­no­mi­si­nin Öy­kü­sü­” ki­ta­bı­nı yaz­dı.

Bu kö­şe­de 17 Ni­san 2015’te “A­sıl Me­se­le­” baş­lık­lı bir ma­ka­le yaz­dım:
“Mus­ta­fa Ke­mal yık­tı ve kur­du…
AKP yık­tı ve ku­ra­ma­dı…” de­dim.

Ca­hit Kay­ra­’dan mek­tup al­dım.
He­men ya­nıt yaz­dım; “gö­rüş­le­ri­ni­zi ya­zar­sa­nız ya­yın­la­ma­yı çok is­te­rim.”
Dü­şün­dük­le­ri­ni kı­sa, ya­lın ve ay­rın­tı­lar­dan arın­mış bir not ha­lin­de gön­der­di.

İş­te ma­ka­le­si…

A­sıl Me­se­le; Tür­ki­ye­’de sa­na­yi­leş­me­nin dur­du­rul­ma­sı, mev­cut sa­na­yi te­sis­le­ri­nin
özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sıy­la yok edil­me­si ve ül­ke­nin cid­di bir iv­mey­le fa­kir­leş­ti­ril­me­si­dir.
Tür­ki­ye­’nin bu­gün­kü pe­ri­şan du­ru­mu; Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­nin tah­ri­bi, dış po­li­ti­ka­da­ki
olum­suz-kor­ku­tu­cu ge­liş­me­ler, iç po­li­ti­ka­da­ki par­ça­lan­ma-par­ça­la­ma prog­ram­la­rı, eği­tim­de­ki din­sel ku­şak ya­rat­ma po­li­ti­ka­sı ve Tür­ki­ye­’de­ki fa­kir-ca­hil ke­si­min bü­yü­tül­me­si prog­ra­mı tam bir bü­tün­lük gös­ter­mek­te­dir.
Bu bü­tün­lü­ğün par­ça­la­rı­nın her bi­ri bir­bi­rin­den önem­li so­run­lar­la do­lu­dur.
Bir de bun­la­rın alt­ya­pı­sın­da­ki ko­nu var­ki, iş­te bu So­ner Yal­çın ta­nım­la­ma­sı ile Asıl Me­se­le­’dir…”

Gu­ada­lo­upe top­lan­tı­sı

Ca­hit Kay­ra ma­ka­le­si­ni şöy­le sür­dü­rü­yor:

“Tür­ki­ye­’nin kı­rıl­gan eko­no­mi­si ve bu eko­no­mi­nin asıl me­se­le­si:
‘Sa­na­yi­leş­me­mek­ti­r’…
Tür­ki­ye­’de sa­na­yi­leş­me ar­zu­su, he­ye­ca­nı güç­lü baş­la­dı, fa­kat bir­den du­rak­la­dı:

Aşa­ma aşa­ma fark­lı po­li­ti­ka­lar uy­gu­lan­dı.

- 1930-1950;
 dev­let­çi­lik ve sa­na­yi­leş­me, Mus­ta­fa Ke­mal ve İnö­nü
- 1950-1960; dev­let­çi­lik ve da­ğı­nık sa­na­yi­leş­me ha­re­ke­ti (Men­de­res)
- 1960-1980; kar­ma eko­no­mi, (dev­let­çi­lik+özel sek­tör) sa­na­yi­leş­me­de ge­liş­me dö­ne­mi. (İnö­nü+De­mi­rel+Ece­vit+Er­ba­kan) Bu dal­ga­lı po­li­ti­ka­lar­dan son­ra sa­na­yi­leş­me he­ye­ca­nı kay­bol­du!
- 1980-2002; İlk en­gel­le­me­ler baş­la­dı. (Özal+Çil­ler)
- 2002 ve de­va­mı; Tü­ke­tim po­li­ti­ka­sı, sa­na­yi­leş­me­nin dur­du­rul­ma­sı ve mev­cut­la­rın tah­ri­bi.
Bu tab­lo­yu ba­sit­leş­ti­re­bi­li­riz:
- 1923-2002; sa­na­yi­leş­me.
- 2002 ve de­va­mı; Tür­ki­ye­’de ku­ru­lu sa­na­yi­nin tah­ri­bi ve ye­ni ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­ma­sı.
İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı son­ra­sı ABD si­ya­si sul­ta­sı­nı ge­liş­tir­mek, ka­pi­ta­list re­ji­mi güç­len­dir­mek ve yay­mak için Mars­hall
Pla­nı­’nı baş­lat­tı:
- Dün­ya ti­ca­re­ti­ni ser­best­leş­tir­me ön­lem­le­ri al­dı. En­gel­ler azal­tıl­dı (Gatt ve DTÖ).
- Ge­liş­miş ül­ke­ler (Av­ru­pa eko­no­mi­si) to­par­lan­dı, güç­len­di.
- Ge­liş­me­miş (ve ge­liş­me ha­lin­de­ki) ül­ke­ler­de sa­na­yi­leş­me baş­la­dı. Ba­tı­‘nın bu ül­ke­ler­de­ki pa­zar­la­rın­da da­ral­ma ol­du.
1970’ler­den son­ra Ba­tı­lı top­lum­lar ge­liş­mek­te olan mem­le­ket­ler­de­ki sa­na­yi­leş­me­den te­dir­gin ol­du.
- Ge­liş­miş/sa­na­yi­leş­miş mem­le­ket­ler ara­sın­da, Gu­ada­lo­upe top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. (Ame­ri­ka+İn­gil­te­re+Fran­sa+Al­man­ya) Önem­li, fa­kat ya­zı­ya geç­me­yen, akıl­lar­da yer alan ve ge­liş­ti­ri­len bir an­laş­may­dı bu.
- Bu an­laş­ma­ya yıl­lar son­ra 1989’da Was­hing­ton Con­sen­sus (Va­şing­ton An­laş­ma­sı) adı ve­ril­di.
Bu an­laş­ma­nın ama­cı:
- Eko­no­mik kri­zi ön­le­mek için çe­şit­li is­tik­rar ön­lem­le­ri al­mak; (büt­çe­le­ri denk­leş­tir­mek gi­bi)
- Dün­ya ti­ca­re­ti­ne (ser­best­leş­tir­me­yi ar­tı­ra­rak, ko­ru­ma en­gel­le­ri­ni yok ede­rek) ken­di ya­rar­la­rı­na uy­gun bir şe­kil ver­mek…
Bu an­laş­ma­nın için­de önem­li bir mad­de var­dı:
- Ge­liş­me ha­lin­de­ki ül­ke­ler­de ku­ru­lu, dev­let kay­nak­lı sa­na­yi­nin özel­leş­ti­ril­me­si(açık­ça yok edil­me­si.)”1978’de­ki Der­viş

Mek­tu­bun son bö­lü­mü şöy­le:
“P­lan­lı dö­nem ağır­lık­lı ola­rak Tür­ki­ye­’nin sa­na­yi­leş­me­siy­le de­vam et­ti.
2002 yı­lı­na ka­dar Tür­ki­ye­’de gay­ri­sa­fi mil­li ha­sı­la­nın, yıl­la­ra gö­re yüz­de 22-26’sı ya­tı­rım­la­ra ay­rıl­dı. İs­tih­dam so­ru­nu ol­ma­dı.
Dün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye için bir in­ce­le­me yap­tır­dı ve 1978 ta­rih­li bir ra­por ha­zır­lat­tı.
S.Ro­bin­son ve Ke­mal Der­viş ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por­da, Tür­ki­ye­’de sa­na­yi­leş­me­nin ‘ya­vaş­la­tıl­ma­sı­’ öne­ril­di.
- 1980 son­ra­sı bir is­tik­rar prog­ra­mı ha­zır­lan­dı. Bu prog­ra­mın mad­de­sin­de Kİ­T‘­le­rin özel­leş­tir­me yo­luy­la tas­fi­ye­si hük­mü var­dı.
- Özal sa­na­yi­leş­me hı­zı­nın azal­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Özel­leş­tir­me baş­la­dı; fa­kat ba­şa­rı­lı ol­ma­dı.
Bu ara­da sa­na­yi­leş­me de­vam et­ti…
- Çil­ler, Av­ru­pa Bir­li­ği ile Güm­rük Bir­li­ği­’ni im­za­la­dı. Güm­rük­ler açıl­dı.
Sa­na­yi­leş­me yi­ne de­vam et­ti…
- Eko­no­mi­nin den­ge­le­ri bo­zul­du. Ece­vit, Dün­ya Ban­ka­sı­’n­dan Ke­mal Der­vi­ş’­i da­vet et­ti. Der­viş, fa­iz­le­ri yük­selt­ti. Do­lar ucuz­la­dı. Açık güm­rük­ler­den Tür­ki­ye­’ye mal ak­tı. Sa­na­yi­ci­ler ya­tı­rı­mı bı­ra­kıp it­ha­lat­çı ve tüc­car ol­du.
Sa­na­yi­leş­me bir öl­çü­de yi­ne de­vam et­ti…
- 2002 yı­lın­da­ki er­ken se­çim so­nun­da, ye­ni ku­ru­lan ve din­sel ide­olo­ji­yi be­nim­se­yenAda­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si ik­ti­da­ra gel­di.
Sa­na­yi­leş­me dur­du…
- Sek­sen yıl­da ku­ru­lan sa­na­yi yı­kıl­dı.
- Bu bir mi­ras ye­di­lik­ti. 300’den faz­la te­sis sa­tıl­dı, tas­fi­ye edil­di. (2012’de özel­leş­ti­ri­len te­sis­ler 280, ka­pa­tı­lan te­sis­ler 78 idi. Sa­tış tu­ta­rı 52 mil­yar Do­la­r’­dı ve ya­ban­cı­la­rın sa­tın al­dık­la­rı 15.5 mil­yar Do­la­r’­dı.)
- Sa­na­yi­de ye­ni ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­dı.
- GSMH için­de ya­tı­rım­la­rın pa­yı yüz­de 12-14’e in­di.
Tü­ke­tim eko­no­mi­si uy­gu­lan­dı. Bü­tün kay­nak­lar (İç ta­sar­ruf­lar+dış borç­lan­ma­lar) (Dış borç­lar 1 tril­yon Tl- İç borç­lar 1 tril­yon Tl- Kı­sa va­de­li dış borç­lar 350 mil­yar Tl.) + Dev­let sa­na­yi­nin tas­fi­ye­sin­den el­de edi­len fon­lar 13 yıl bo­yun­ca tü­ke­til­di.

Son du­rum:


- Ger­çek kay­nak­lar çok bü­yük öl­çü­de da­ral­dı.
- İş­siz­lik art­tı.
- İç ve dış açık­lar teh­li­ke­li bo­yut­la­ra ulaş­tı.
- Eko­no­mi dar bo­ğa­za gir­di.
- Yö­ne­ti­ci­ler fa­iz ve do­lar oyun­la­rı ile gü­nü­mü­zü ida­re et­me­ye ça­lı­şı­yor.
- Ca­ri do­lar ku­ru he­sap­lar­la Tür­ki­ye­’nin mil­li ge­li­ri­nin art­tı­ğı an­la­tım­la­rıy­la ka­mu­oyu al­da­tıl­dı.
Ge­çen 13 yıl için­de; Tür­ki­ye eko­no­mi­si, gü­nü­mü­zün ve ge­le­ce­ği­mi­zin var­lı­ğı­nı tü­ke­til­di.
- Tür­ki­ye cid­di bir iv­mey­le fa­kir­leş­mek­te­dir.

Asıl me­se­le
 bu­dur…”

98 ya­şın­da­ki Ca­hit Kay­ra­’nın mek­tu­bu böy­le..
.
Koa­lis­yon ara­yı­şın­da olan par­ti­le­re du­yu­ru­lur.
An­la­mak is­te­ye­ne…

Soner Yalçın
Sözcü Gazetesi

 Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
HAMIT ÇELİMLİ 5 yıl önce

ELLERİNE SAĞLIK ÇOK GÜZEL YAZMIŞSIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

"AZERBAYCAN ÇOK SABRETTİ"
Azerbaycan'ın bugüne kadar çok sabrettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Azerbaycan sahada bunu çözmek...

Haberi Oku