Gündem:
OLAN BİZİM GENCECİK ŞEHİTLERİMİZE OLUYOR..!
OLAN BİZİM GENCECİK ŞEHİTLERİMİZE OLUYOR..!

İşte Usta Gazeteci, Araştırmacı ve Yazar Soner Yalçın'ın, ODA TV ve Sözcü Gazetesinde yayımlanan 'Özal’dan Erdoğan’a değişmeyen yöntem' başlıklı o makalesi;

Özal’dan Erdoğan’a değişmeyen yöntem

Ah şe­hi­dim…

Ah ga­zim…
Yi­ne ca­nı­nı, ka­nı­nı fe­da et­tin.
Yi­ne ka­zan­dın. Yi­ne yen­din te­rö­rü…
Ama. Gel gör ki, yi­ne ba­şa dön­dük.
Sen şeh­ri te­rö­rist­ler­den te­miz­le­dik­ten son­ra Er­do­ğan Di­yar­ba­kı­r'­a git­ti.
Te­rö­rist­ler için ne de­di bi­li­yor mu­su­nuz:
“Bun­lar ate­ist, bun­lar Zer­düşt, bun­lar­dan bir şey ol­maz.”
Ço­ğu­nuz da­ha ha­yat­ta de­ğil­di; ge­li­niz si­zi 30 yıl ön­ce­ye gö­tü­re­yim.
Ta­rih: 4 Ocak 1987.
2000'e Doğ­ru der­gi­si ya­yın ha­ya­tı­na şu ka­pak­la baş­la­dı:
“La­ik Dev­let Ci­ha­da Ça­ğı­rı­yor.”
O yıl­lar­da, “üç-beş ça­pul­cu­” de­nen PKK oluk oluk kan dö­kü­yor­du.
Dev­let ne yap­tı der­si­niz? Ayet­li, ha­dis­li bil­di­ri da­ğıt­tı!
Ha­be­ri oku­ya­lım:
“Ü­ze­rin­de ca­mi re­sim­le­riy­le Türk Bay­ra­ğı'nın bir ara­da bu­lun­du­ğu, ayet­ler­le do­na­tıl­mış bin­ler­ce el ila­nı, as­ke­ri he­li­kop­ter­ler­den böl­ge­de birçok ilin üze­rin­den, tek bir köy ve mez­ra kal­ma­ya­cak bi­çim­de atıl­dı. Va­li­le­rin em­riy­le her kö­şe ba­şı­na, kah­ve­ye, bak­kal dük­ka­nı­na afiş­ler im­za kar­şı­lı­ğı zim­met­le­ne­rek as­tı­rıl­dı.”
Da­ğı­tı­lan bil­di­ri­de ay­nen şu ifa­de­ler yer alı­yor­du:
“Va­tan­da­şım. Ba­kın yü­ce İs­lam di­ni si­ze ne em­re­di­yor. ‘Si­zin­le sa­va­şan­la­ra kar­şı Al­lah yo­lun­da siz de sa­va­şın. Al­lah te­ca­vüz­kar­la­rı sev­me­z' (Ba­ka­ra Su­re­si 190. ayet) Va­tan­daş. Bö­lü­cü çe­te men­sup­la­rı se­ni; di­nin­den, ço­cuk­la­rın­dan, eşin­den, va­tan, bay­rak ve ah­lak gi­bi kut­sal de­ğer­le­rin­den ko­par­mak is­ti­yor. On­la­ra kar­şı sa­vaş­mak se­nin gi­bi her Müs­lü­ma­n'­ın gö­re­vi­dir. Bu gö­re­vi sa­va­şan gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne yar­dım­cı ola­rak yap.”
Ya­ni…
Dön­dük mü ba­şa?
Ne di­yor Er­do­ğan; “Bun­lar ate­ist, bun­lar Zer­düşt, bun­lar­dan bir şey ol­maz.”
Ha­di geç­tik; “La­ik dev­le­tin böy­le söy­le­mi ola­bi­lir mi­” de­me­yi!..
Ya­hu!.. Er­do­ğa­n'­a, “Din si­la­hıy­la­” te­rö­rün önü­ne ge­çi­le­me­di­ği­ni 30 yıl­lık tec­rü­be de öğ­ret­me­di mi?
Hâ­lâ mı ay­nı na­ka­rat?
Po­li­ti­ka­cı­lar ne za­man; te­rö­rü bü­yü­ten eko­no­mik ya­pı/fe­oda­lizm üze­ri­ne cid­di­yet­le eği­le­cek!
Hâ­lâ 30 yıl ön­ce­ki so­nuç ver­me­yen yön­tem­ler­den me­det umu­yor­lar? Ya­zık!

Nef­ret su­çu iş­li­yor

İşin di­ğer bo­yu­tu var:
Er­do­ğan önü­ne ge­le­ne “Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­rette­n” da­va aç­tı­rı­yor.
Pe­ki ya ken­di­si?
Bu söz­le­riy­le ate­ist­le­re-Ezi­di­le­re ha­ka­ret et­mi­yor mu?
Te­rör­le di­ni inan­cın ve­ya inanç­sız­lı­ğın ne il­gi­si var?
Dü­pe­düz ay­rım­cı­lık ya­pı­yor Er­do­ğan.
Ay­rım­cı­lık; 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu'na gö­re suç­tur.
Ay­rım­cı­lık, ana­ya­saya gö­re suç­tur.
Ay­rım­cı­lık, Tür­ki­ye'nin im­za koy­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­le­re gö­re suç­tur.
Bir Cum­hur­baş­ka­nı na­sıl olur da söz­le­riy­le; ate­ist­le­re ve Ezi­di­le­re kar­şı top­lum­da düş­man­lık duy­gu­la­rının doğ­ma­sı­na ve­si­le olur? Bu nef­ret su­çu­dur.
Baş­ta Er­do­ğan de­mi­yor mu; “I­Şİ­D'­in; İs­lam ile Müs­lü­man­lık ile inanç ile ne il­gi­si var?”
Doğ­ru.
Pe­ki, bu­nun di­yen ki­şi, “bun­lar ate­ist, bun­lar Zer­düş­t” di­ye­bi­lir mi?
Di­ye­mez.
Evet. Bu mu­dur ya­ni PKK'­ya kar­şı ya­pı­la­cak psi­ko­lo­jik sa­vaş? 30 yıl­lık din mer­kez­li köh­ne­miş psi­ko­lo­jik sa­vaş­tan me­det umu­lu­yor­sa, Meh­met­çik da­ha çok can ve kan ve­rir!
Bu dev­let, PKK'­ya kar­şı Hiz­bul­lah bi­le kur­du; so­nuç fi­yas­ko ol­du. Bun­la­rı ya­şa­dık. Hiç mi ders alın­ma­dı?
Te­rö­rü ta­ma­men bi­tir­mek için de­ma­go­ji­yi bir ke­na­ra bı­ra­kıp, sağ du­yu­lu tes­pit­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Ör­ne­ğin PKK, böl­ge­de­ki tüm ge­le­nek­le­ri altüst et­ti; bak­sa­nı­za ka­dın ile er­ke­ği kol­ ko­la ha­lay çeki­yor; Er­do­ğan, hâ­lâ din ka­lıp­la­rıy­la psi­ko­lo­jik sa­vaş ya­pıp ka­za­na­ca­ğı­nı sa­nı­yor!
Gö­rü­nen: Öza­l'­dan Er­doğa­n'­a bu si­ya­set­çi­ler, hâ­lâ ay­nı me­tot­lar­la te­rö­rü ye­ne­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor. Ya­zık bu ül­ke­ye!

Uçan spa­get­ti di­ni

Dün­ya ne­re­de Er­do­ğan ne­re­de?
AB üye­si ül­ke va­tan­daş­la­rı­nın yüz­de 18'i ate­ist.
Fran­sa'da bu oran yüz­de 40, İs­ve­ç'­te yüz­de 34, Hol­lan­da'da yüz­de 30, Al­man­ya'da yüz­de 27, İn­gil­te­re'de yüz­de 25, İs­pan­ya'da yüzde 19…
San­ki te­rör so­ru­nu bit­ti; şim­di de ba­şı­mı­za bir de “a­te­is­t” ve “E­zi­di­” me­se­le­si çı­kar­dı Er­do­ğan!
Sa­hi­den dün­ya ne­re­de, Er­do­ğan ne­re­de?
Tu­nu­s'­tan Mı­sı­r'­a Müs­lü­man Kar­deş­ler la­ik­li­ği be­nim­se­dik­le­ri­ni açık­lı­yor­lar; Er­do­ğan hâ­lâ inanç üze­rin­den si­ya­set yap­mak­tan vaz­geç­mi­yor.
Ba­tı­lı ise, bu me­se­le­le­ri çok­tan aş­tı. İşin pa­ro­di­si­ne geç­ti.
“U­çan Spa­get­ti Ca­na­va­rı­” adı­nı duy­du­nuz mu?
Bu bir di­ni ina­nış ve bu di­ne “pas­ta­far­ya­niz­m” de­ni­yor.
Uçan Spa­get­ti Ca­na­va­rı bu di­nin tan­rı­sı!
Fi­zik­çi Bobby Hen­der­son ta­ra­fın­dan 2005'te ku­rul­du.
Pey­gam­ber­le­ri, Kor­san Kap­tan Mo­sey!
Gül­me­yin. “Ki­li­se­le­ri­”/inanç mer­kez­le­ri bi­le var!
Pas­ta­far­yan di­ni­nin me­tin­le­ri­ne “De­li­fi­şe­k” de­ni­yor.
“Du­ala­rı­nı­” RA­men di­ye bi­ti­ri­yor­lar; bu söz­cük Mu­se­vi­li­k'­te, Hı­ris­ti­yan­lı­k'­ta ve İs­la­m'­da kul­la­nı­lan “A­mi­n” söz­cü­ğü ile bir ma­kar­na çe­şi­di olan “ra­me­n”­in bir­leş­ti­ril­me­siy­leoluş­tu­rul­muş­tu!
Eği­tim sis­te­min­de akıl­lı ta­sa­rım id­di­ala­rı­nın öğ­re­til­me­si­ni eleş­ti­ri­yor­lar! Ma­dem okul­lar­da akıl­lı ta­sa­rım oku­tu­lu­yor, bi­zim di­ni­miz “pas­ta­far­ya­n” ya­ra­tı­lış ku­ra­mı da oku­tul­su­n” is­ti­yor­lar!
Uçan Spa­get­ti Ca­na­va­rı The IT Crowd ve So­uth Park gi­bi çok iz­le­nen di­zi­le­re ko­nu ol­du.
Ya­ni…
Dün­ya ne­re­de biz hâ­lâ ne­re­de­yiz.
Hâ­lâ, “bun­lar ate­is­t”, “bun­lar Zer­düş­t” di­ye­rek Er­do­ğan, dün­ya­yı ken­di­ne gül­dü­rü­yor!
Hâ­lâ bü­yük bir ger­gin­lik­le ba­ğı­ra­rak, so­run­la­rı çö­ze­ce­ği­ni sa­nı­yor!
So­nuç­ta…
Olan bi­zim gen­ce­cik şe­hit­le­ri­mi­ze olu­yor.

 Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

İSTİSMARA JET İDDİANAME
Antalya'da, taşın üzerine yazarak yardım isteyen kız çocuğu A.K.'ye cinsel istismarda bulunan,...

Haberi Oku