Gündem:
ORDU NEDEN CEMAATÇİLERİ TASFİYE ETMİYOR?

ORDU NEDEN CEMAATÇİLERİ TASFİYE ETMİYOR?

30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı re­sep­si­yo­nu­na ka­tı­lan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, “Kürt Açı­lım Sü­re­ci­”ni değer­len­dir­irken:

“Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bilmiyoruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ça­lış­ma­nın ka­mu kuruluşları­na gön­de­ri­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti, he­nüz bir şey gön­de­ril­me­di. Gö­rür­sek biz de gö­rüş­le­ri­mi­zi söy­le­riz” demişti.

Or­ge­ne­ral Özel, “Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­niz sü­rü­yor mu?” so­ru­su üze­ri­ne de;

“Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ği­ni yapa­ca­ğı­mı­zı söyledik, ge­re­ği­ni de söy­le­riz. 30 se­ne­dir bu mü­ca­de­le­yi biz yü­rü­tü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mıştı.

Usta Gazeteci, Araştırmacı ve Yazar Soner Yalçın’ın ODA TV ve Sözcü Gazetesinde, Necdet Özel’in ‘kırmızı çizgisi’ni irdelediği yazısında şunların altını çizdi... 

ÖZEL'İN ERDOĞAN'A GOLÜ

"Ay­dın­lı­k
’­tan mes­lek­ta­şım Cey­hun Boz­kur­t’­u kut­la­rım. Beş gün­dür “İm­ra­lı Tu­ta­nak­la­rı­”nı ya­yın­lı­yor. Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yap­tı­ğı çe­şit­li gö­rüş­me tuta­nak­la­rı -de­yim ye­rin­dey­se- çar­şaf çar­şaf ya­yın­la­nı­yor. Fa­kat bu tu­ta­nak­lar­da­ki ha­ber­ler nedense SÖZCÜ dı­şın­da pek ga­ze­te­ler­de yer al­ma­dı. Ni­ye?

Oy­sa…

Ta­rih: 28 Şu­bat 2013

Mil­li­ye­t’­ten mes­lek­ta­şım Na­mık Du­ru­kan“İm­ra­lı Za­bıt­la­rı­”nı ya­yın­la­ya­rak Tür­ki­ye­’nin gün­de­mi­ni de­ğiş­tir­miş­ti. Ne­re­dey­se her gazete­nin man­şe­tin­de bu ha­ber var­dı. Anım­sa­yı­nız sız­dı­rı­lan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de, Baş­ba­kan Er­do­ğan, Mil­li­yet ga­ze­te­si sahibi Er­do­ğan De­mi­rö­re­n‘­e za­bıt­la­rı ya­yın­lat­tı­ğı için ağır söz­ler sarf edip, ağ­lat­mış­tı.

Dün si­ya­set­te-med­ya­da fır­tı­na­lar ya­ra­tan İm­ra­lı Za­bıt­la­rı ne­den­se bu­gün gör­mez­lik­ten ge­li­ni­yor!

Ve fa­kat “tek se­s” bir re­sep­si­yon­dan gel­di…

30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı re­sep­si­yo­nu­na ka­tı­lan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, “Kürt Açı­lım Sü­re­ci­”ni şöy­le değer­len­dir­di:

“Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ça­lış­ma­nın ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti, he­nüz bir şey gön­de­ril­me­di. Gö­rür­sek biz de gö­rüş­le­ri­mi­zi söy­le­riz.”

Or­ge­ne­ral Özel, “Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­niz sü­rü­yor mu?” so­ru­su üze­ri­ne “Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­mı­zı söyledik, ge­re­ği­ni de söy­le­riz. 30 se­ne­dir bu mü­ca­de­le­yi biz yü­rü­tü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Pe­ki…

İlk Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı

Or­ge­ne­ral Öze­l’­in “yol ha­ri­ta­sın­da­n” ha­be­ri ol­ma­dı­ğı­nı du­yun­ca ak­lı­ma iki so­ru gel­di:

1) İm­ra­lı Za­bıt­la­rı­’nı kim sız­dı­rı­yor?

2) İm­ra­lı Yük­sek Gü­ven­lik­li F Ti­pi Ka­pa­lı Ce­za­evi­’n­de Öca­la­n’­ı as­ker­ler ko­ru­mu­yor mu? Ya­ni as­ker din­le­me yap­mı­yor mu?

De­mek Öca­lan avuç­la­rı­nın için­de ve bu­na rağ­men as­ker­ler olup bi­ten­den ha­ber­dar değil!..

Ger­çek akıl­la keş­fe­di­lir… Bir ör­nek ver­me­li­yim:

Er­do­ğan ve eki­bi­nin ad­li yıl açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­ma­ya­ca­ğı bel­li olun­ca, Or­ge­ne­ral Öze­l’­in, o gün An­ka­ra­’da de­ğil İs­tan­bu­l’­da ol­ma­sı ge­rek­ti!

Er­ge­ne­kon-Bal­yoz acı­lı sü­re­ci sü­rer­ken Or­ge­ne­ral Özel bir il­ke im­za atıp, yıl­lar son­ra Ad­li Yıl açı­lı­şı­na gi­den ilk Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­muş­tu! Yıl: 2012 idi. Ve Or­ge­ne­ral Özel 2013 ad­li yıl açı­lı­şı­na da git­ti. Ama Er­do­ğan 2014’te git­me­yin­ce bu yıl Ba­lı­ke­si­r’­de işi çı­kı­ver­di; Ast­su­bay Mes­lek Yük­sek Oku­lu me­zu­ni­ye­ti­ne git­ti!

An­cak… Ak­şam dü­zen­le­ne­cek re­sep­si­yo­na ka­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı! Na­sıl “in­ce­” bir “dip­lo­ma­si­” de­ğil mi? Ne di­yor hal­kı­mız bu­na, “ne şiş yan­sın, ne ke­bap!”

Or­ge­ne­ral Öze­l’­in “ma­nev­ra ka­bi­li­ye­ti­” iyi gö­zü­kü­yor.

Ad­li yıl açı­lı­şın­da­ki tav­rı­na ba­kıp Or­ge­ne­ral Öze­l’­in Er­do­ğa­n’­ın göl­ge­sin­de ya­şa­dı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir mi­yiz? Dü­ne ka­dar öy­le ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­dum.

Şim­di, ma­nev­ra ka­bi­li­ye­ti­ne hay­ra­nım! Ka­fa­nı­zı faz­la ka­rış­tır­ma­dan tek­rar ba­şa, açı­lım sü­re­ci­ne dö­ne­yim. Or­ge­ne­ral Özel ne di­yor­du: “Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ke­ni yaparız!”

Bu da bir ma­nev­ra mı? Yok­sa bu ko­nu­da Er­do­ğan ile yol­la­rı ay­rı mı? Pe­ki kim­le yol­la­rı ay­nı? Ör­ne­ğin…

Or­ge­ne­ral Öze­l’­in “kır­mı­zı çiz­gi­si­” ile Ce­ma­at/Pa­ra­lel Ya­pı­’nın “kır­mı­zı çiz­gi­si­” fark­lı mı? Bu da so­ru mu de­me­yi­niz? Be­nim ka­fam böy­le ça­lı­şı­yor!

Açık­la­ya­yım...

“I­şık Or­du­la­rı­”

Ön ka­bul­ler ile ha­re­ket edip hiç tar­tış­mı­yo­ruz…

Ay­nı re­sep­si­yon­da Or­ge­ne­ral Öze­l’­e, “pa­ra­lel ya­pı­” id­di­ala­rı so­rul­du. “Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri elin­de bil­gi ve bel­gey­le ça­lı­şır. Bu­nun dı­şın­da MİT ve em­ni­yet­ten bel­ge is­te­dik ama bi­ze şu ana ka­dar bil­gi bel­ge gel­miş de­ği­l” de­di.

Oy­sa…

Bi­li­yo­rum ki….

Ge­nel­kur­ma­y’­a biz­zat Ce­ma­at so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten as­ke­ri sav­cı­lar ta­ra­fın­dan lis­te­ler ve­ril­di. Ke­za:

- Ce­ma­at li­de­ri­nin bir dö­nem kul­lan­dı­ğı İs­tan­bul Al­tu­ni­za­de­’de­ki bi­na­nın 5. ka­tın­da al­ter­na­tif me­zu­ni­yet tö­ren­le­ri yap­tı­ğı ve Harp Oku­lu me­zu­nu han­gi mü­rit­le­rin bu “I­şık Or­du­la­rı­” tö­re­ni­ne ka­tıl­dı­ğı bel­li de­ğil mi?

- Ce­ma­at li­de­ri­nin “iş­te bi­zim Işık Or­du­la­rı­mı­zın ko­mu­ta­nı­” di­ye ki­me hi­tap et­ti­ği bel­li değil mi?

- Pen­sil­van­ya­’ya me­zu­ni­yet kı­lı­cı­nı gö­tü­rüp he­di­ye eden­ler bel­li de­ğil mi?

- Evin­de­ki kü­tüp­ha­ne­sin­de Ce­ma­at li­de­ri­nin öv­gü do­lu im­za­lı ki­tap­la­rı­nı kut­sal bir eser gi­bi sak­la­yan­lar bel­li de­ğil mi?

- Kay­se­ri Işık Ev­le­ri so­ruş­tur­ma­sıy­la or­ta­ya çı­ka­rı­lan as­ker­le­rin kim­ler­le bağ­lan­tı­lı ol­duk­la­rı bel­li de­ğil mi?

Lis­te uza­yıp gi­der… Em­ni­ye­t’­ten, Mİ­T’­ten bil­gi gel­me­miş. Kim ki­mi kan­dı­rı­yor?

Er­do­ğa­n’­ın em­riy­le dev­le­tin en kü­çük ku­ru­mun­dan bi­le Ce­ma­at­çi­ler tas­fi­ye edi­lir­ken, TSK’­da ne­den bir tek ih­raç yok?


Ak­si­ne Ge­nel­kur­may, Er­ge­ne­kon-Bal­yoz mağ­du­ru olup TSK’­ya dö­nen su­bay­la­rı is­ti­fa­ya zor­lu­yor.

Ay­rın­tı önem­li­dir: TSK’­da­ki Ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı­na kar­şı mü­ca­de­le ve­ren De­niz Harp Oku­lu es­ki Ko­mu­ta­nı emek­li Ami­ral Tür­ker Er­tür­k‘­ün, ilk kez bu yıl De­niz Harp Oku­lu­’nun me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne da­vet edil­me­me­si­ni na­sıl yo­rum­la­mak ge­re­ki­yor? Ge­nel­kur­may, Bal­yoz-Er­do­ğan kav­ga­sın­da ta­raf iz­le­ni­mi ver­me­ye de­vam edi­yor. Oy­sa Er­do­ğan, Er­ge­ne­kon-Bal­yoz def­te­ri­ni çok­tan ka­pat­ma­dı mı? He­de­fin­de sa­de­ce Pa­ra­lel Ya­pı ol­du­ğu gö­rül­mü­yor mu?

Er­do­ğa­n’­ın var ama Ge­nel­kur­ma­y’­ın gün­de­min­de Pa­ra­lel Ya­pı yok.

O hal­de…

“Kır­mı­zı çiz­gi­le­r”­i sor­gu­la­mak zo­run­da­yız.

Ce­ma­at, “a­çı­lım sü­re­ci­ne­” na­sıl ba­kı­yor. Ya da şöy­le sor­ma­lı­yım; “ki­min pen­ce­re­sin­den ba­kı­yor?” Çok ay­rın­tı­ya ge­rek yok:

Kürt Açı­lı­mı­’na İran na­sıl ba­kı­yor?

Kürt Açı­lı­mı­’na İs­ra­il na­sıl ba­kı­yor?

Bi­li­yo­ruz ki: İran Kür­dis­ta­n’­a kar­şı,

Bi­li­yo­ruz ki: İs­ra­il Kür­dis­ta­n’­ı des­tek­li­yor.

Ce­ma­at ni­ye hep İs­ra­il’­i ko­ru­yor ve İran düş­man­lı­ğı ya­pı­yor?

Kim as­lın­da Tür­ki­ye­’yi böl­me po­li­ti­ka­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çi­ri­yor?

Hem İs­ra­il ta­şe­ro­nu Ce­ma­at ko­ru­na­cak hem de “kır­mı­zı çiz­gi­”den bah­se­di­le­cek, iş­te bu ol­maz...

Ye­mez­ler…"Haber Habere
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner80

banner87

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ
CHP Merkez Yönetim Kurulu yaklaşık 5 saat sürdü, tüm MYK üyeleri istifalarını sundu.

Haberi Oku